Stiftelse

Välkommen till Insamlingsstiftelsen INSPIRACLE

STIFTELSEFÖRORDNANDE, STADGAR OCH FÖRVALTNINGSÅTAGANDE
Stiftaren förordnar härmed att bilda en insamlingsstiftelse där de medel som inflyter efter ett upprop
ska som en självständig förmögenhet främja ändamålen som framgår nedan.
Den nedan angivna styrelsen/förvaltaren åtar sig att ta emot inkomna medel för förvaltning i enlighet
med stadgar och förordnandet som följer.
§ 1. STIFTELSE TYP OCH STIFTARE
Stiftelsetypen är insamlingsstiftelse.
Stiftare är Martin Johansson

§ 2. STIFTELSENS NAMN
Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen INSPIRACLE
§ 3. STIFTELSENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL
Stiftelsens syfte har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utbildning inom det holistiska
perspektivet för att på så sätt öka förståelsen och förbättra behandlingen av olika psykiska
ohälsosamma tillstånd. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge ett stöd
för drabbade och anhöriga detta skall göra genom att lämna ekonomiskt stöd till framstående
forskare och kunniga i området i Sverige eller utomlands där stiftelsens ändamål är att

• Verka för att sprida kunskaper om psykiska ohälsa och samtidigt ge psykologiskt stöd till
drabbade och deras anhöriga.  
• Främja för att sprida kunskaper om psykiska ohälsa och samtidigt ge psykologiskt stöd till
drabbade och deras anhöriga.  
• Dela ut stipendium till personer som verkar inom stiftelsens områden.

Samverka med andra stiftelser och fonder såväl nationellt som internationellt. 
   

§ 4. FÖRVALTNING
Förvaltningen kan bestå av antingen egen eller anknuten förvaltning där stiftelsen genom beslut kan
byta emellan dem.
Om egen förvaltning väljs ska stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst
en person och därtill suppleanter om det önskas. I enlighet med 2 kap 2 § första stycket stiftelselagen
(1994:1220) kan styrelsen bestå av en eller flera fysiska personer. Styrelseuppdragen ska gälla tills
vidare utan bestämd mandattid Om en ledamot önskar upphöra uppdraget som ledamot ska denne
föreslå en ersättare till styrelsen. Utökning respektive minskning av antalet styrelseledamöter inom
ramen för vad som föreskrivs i stadgarna, beslutas av styrelsen. Styrelsen väljer inom sig ordförande
samt de övriga funktionärer som den anser vara nödvändiga.
Om anknuten förvaltning väljs ska stiftelsens angelägenheter handhas av en förvaltare.
Förvaltaruppdraget ska gälla tills vidare utan bestämd tid. Om förvaltaren önskar upphöra uppdraget
som förvaltare ska denne utse en ersättare.
Styrelsen skall inledningsvis bestå av Maria Isabel Lopez (660801–0341).
§ 5. SÄTE
Stiftelsen har sitt säte i Stockholms län Stockholms kommun.
§ 6. FIRMATECKNING
Stiftelsens firma ska tecknas på det sätt styrelsen/förvaltaren beslutar. Styrelsen/förvaltaren kan utse
särskild firmatecknare.
§ 7. ERSÄTTNINGAR
Vid egen förvaltning har en styrelseledamot rätt till skäligt arvode. Vid anknuten förvaltning har
förvaltaren rätt till skäligt arvode. En revisor ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode. Beslut om
arvode fattas av styrelsen/förvaltaren.
§ 8. SAMMANTRÄDE, BESLUTFÖRHET OCH PROTOKOLL
Vid egen förvaltning ska ordförande se till att erforderliga sammanträden hålls vid behov och kallar
härtill per e-post eller muntligen minst en vecka innan mötet. Styrelsen ska sammankallas om en
styrelseledamot begär det. Styrelsesammanträden kan hållas i person, per e-postkorrespondens, per
video- eller telefonkonferens alternativt via liknande kommunikationskanal.
Styrelsen kan vid egen förvaltning fatta beslut om hela antalet styrelseledamöter är närvarande vid
sammanträdet. Majoritetsbeslut gäller, men vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. Om en
ledamot inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet ska ett nytt sammanträde föreslås. Om en
ledamot däremot uttryckligen väljer att avstå ett specifikt sammanträde eller sin röst i en specifik
fråga ska det noteras i protokollet och de kvarvarande styrelseledamöterna ska ses som hela antalet
styrelseledamöter.
Vid båda typer av förvaltning ska sammanträden och beslut protokollföras i nummerföljd.
Protokollen ska undertecknas av ordföranden/representanten för förvaltaren eller den som utsetts
att föra protokollet om det är annan än ordföranden/representanten för förvaltaren samt justeraren.
Som underskrift av protokoll accepteras den handling som skannats efter undertecknande och
skickas med e-post alternativt signerats med elektronisk underskrift.

§ 9. FÖRVALTNINGSDIREKTIV
Styrelsen/förvaltaren ska vid förvaltning av stiftelsens tillgångar se till att dess egendom är förvarad
på ett fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger i första hand säkra och därefter bästa möjliga
avkastning. De medel som inflyter efter det upprop som stiftaren avser att publicera på sin hemsida
eller genom ett annat kommunikationssätt ska bilda en självständig förmögenhet som främjar
stiftelsens ovan bestämda och varaktiga ändamål.
Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning
genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska- och juridiska personer genom ett
ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål. Stiftelsens
styrelse/förvaltare beslutar om anslag alternativt stöd av de samlade resurserna tillsammans
med avkastningen.
Styrelsen/förvaltaren svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs och att stiftelsen fullgör
sin bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Styrelsen/förvaltaren svarar även för att
stiftelseförordnandet och övriga handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordnat och
betryggande sätt.
Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:
• Donationer
• Stipendieanslag
• Fonder, bidrag, kontanter
• Projekt- och verksamhetsstöd
• Näringsverksamhet i form av samarbeten med andra aktörer i samhället som verkar inom
ändamålen.
§ 10. ANSÖKAN
Ansökan om bidrag ska göras på särskilt formulär eller separat skrivelse på sätt som stiftelsens
styrelse/förvaltare beslutar. I de fall styrelsen/förvaltaren för stiftelsen beslutar att godkänna en
ansökan meddelas angiven kontaktperson via e-post senast tre veckor efter beslutet har tagits.
§ 11. GENOMFÖRANDE OCH UTDELNING
Det är styrelsen/förvaltaren uppgift att genomförande och utdelning främjar ändamålen enligt § 3.
Styrelsen/förvaltaren kan även besluta att använda inkomna medel på annat sätt som bidrar till
stiftelsens ändamål.
§ 12. RÄKENSKAP OCH REVISION
För stiftelsen ska föras erforderliga räkenskaper. Räkenskapsår ska vara kalenderår. Stiftelsens
förvaltningsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår ska
senast tre månader efter utgången av stiftelsens räkenskapsår överlämnas till stiftelsens revisor,
vilken inom en månad ska upprätta revisionsberättelse.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse ska i laga ordning överlämnas till
statens kontrollerande organ, för närvarande länsstyrelsen i Stockholm.
Förslag på revisor: HQV Stockholm AB (556963–7944) med ansvarig revisor Katarina Nyberg.
§ 13. ÄNDRING AV STADGAR
Vid ändring har styrelsen/förvaltaren att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller
underrättelse till myndighet, vilket framgår av 6 kap. stiftelselagen.

§ 14. UPPLÖSNING AV STIFTELSEN
Vid upplösande av stiftelsen ska dess tillgångar skänkas till lämpligt välgörande ändamål vars strävan
är förenlig med stiftelsens verksamhet. Detta beslut fattas vid ett styrelsesammanträde/av
förvaltaren. Förutsättningarna för att stiftelsen ska upphöra framgår av 6 kap. 5 §, 7 kap. och 11 kap.
2 § stiftelselagen.
§ 15. NÄRINGSVERKSAMHET
Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet, men först efter att sedvanlig ansökan godkänts av
Länsstyrelsen. Stiftelsen ska genom att ta emot medel samarbeta med andra stiftelser, företag,
institutioner och organisationer eller på annat sätt generera de medel som erfordras uppfylla
ändamålet enligt § 3.
§ 16. EXTERNA PROJEKT
Stiftelsen kan även fungera som organisatör för projekt som inte ägs av stiftelsen. Dessa projekt
måste dock vara i linje med stiftelsens ändamål.
§ 17. UPPROP OCH STIFTELSENS BILDANDE
Stiftelsen bildas genom stiftarens undertecknande av denna handling med stiftelseförordnande samt
genom ett av stiftaren skapat upprop 2022-12-13 på hemsidan www.inspiracle.se
UPPROP 2022-12-17

Stiftelsens syfte har som ändamål att främja vetenskaplig forskning och
utbildning inom det holistiska perspektivet för att på så sätt öka förståelsen och förbättra
behandlingen av olika psykiska ohälsosamma tillstånd. Stiftelsen ska också skapa initiativ vars syfte är
att underlätta och ge ett stöd för drabbade och anhöriga detta skall göra genom att lämna
ekonomiskt stöd till framstående forskare och kunniga i området i Sverige eller utomlands.
Stiftelsens första upprop ämnar främja vetenskaplig forskning och utbildning inom det holistiska
perspektivet för att på så sätt öka förståelsen och förbättra behandlingen av olika psykiska
ohälsosamma tillstånd.

Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel och dess avkastning genom att utdela anslag eller på annat sätt stödja fysiska och juridiska personer genom ett ansökningsförfarande eller på annat sätt som främjar stiftelsens ändamål.

// Martin Johansson stiftare.

Medel som tillfaller stiftelsen genom uppropet ska som en självständig förmögenhet användas för att
främja stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål.
Stockholm – 2022-12-17
………………………………………………

Undertecknade styrelsemedlemmar i § 4 fjärde stycket, förklarar sig härmed villig att åtaga sig att
förvalta stiftelsen i enlighet med bestämmelserna i ovanstående stiftelseförordnande samt stadgar.

Stockholm – 2022-12-17
…………………………………………………
Maria Isabel Lopez

Grundare & styrelseledamot